Transport

– Vi har fått politisk gjennomslag for våre viktigste samferdselsprioriteringer. Nå gjelder oppfølging, oppfølging og oppfølging…

Dag Aksnes, OBOS
LEDER RESSURSGRUPPE TRANSPORT
Transport og samferdsel har gjennom flere år vært et av næringsrådets viktigste tema. I våre regelmessige medlemsundersøkelser uttrykker bedriftene at fremkommelighet har høyeste prioritet for å sikre god næringsutvikling og likeverdige konkurranseforhold.

I 2014 har gruppen jobbet med en oppdatering av Bergen Næringsråds Transportplan, og denne ble lansert på Bergenskonferansen tidlig i 2015. Gruppen er godt fornøyd med at evalueringen av vår opprinnelige plan viser at vi har lykkes med flere av våre prioriterte tiltak:

 • E 39 Kyststamveien har fått status som nasjonal prioritert prosjekt. Som del av dette er det vedtatt å bygge Svegatjønn-Rådal.
 • Sotrasambandet er godkjent, og bygges som et OPS-prosjekt
 • Regjeringen har akseptert 50% statlig tilskudd til kollektivtiltak i storbyen
 • Det er etablert en felles forståelse for at det må bygges ringveier rundt Bergen
 • Regjeringen har etablert et infrastrukturfond
 • Ringeriksbanen skal relanseres, og det legges opp til Intercity-tog Bergen-Voss

Vår nye transportplan har sterk fokus på at E39 Bergen-Stavanger må realiseres snarest mulig. Vi deltar i Hordaland fylkeskommune sitt Hordfast-utvalg, og Bergen Næringsråd arbeider aktivt for at Hordfast kommer i gang i 2018. Det vil gi oss 3 arbeidsmarkeder på Vestlandet: Bergensregionen, Haugalandet og Stavangerregionen.

Parallelt med dette mener vi at Vestlandsregionen må utvikles til ett kompetanse- og arbeidsmarked. Det oppnås ved å få reisetiden mellom Bergen og Stavanger ned til en time. For å realisere dette, må det tilrettelegges for framtidig tog i fjordkryssingene på E39 i Rogaland og Hordaland.

Vår andre store sak er å få på plass et ringveisystem i Bergen. Offisielle beregninger viser at antallet biler i Bergen sentrum vil øke med minst 20 prosent i de neste tjue årene. Næringsrådet arbeider aktivt for at ringveier skal prioriteres høyere hos våre politikere. Ringveisystemet vil lede inntil 50% av trafikken utenom byens indre kjerne, og er utløsende for sterkere kollektivprioritering med egne traseer og bedre flyt i trafikken. Likevel er ikke ringveiene inne i Bergen kommune og Hordaland fylke sine prioriterte prosjekt for de neste 15 år. Dette vil vi ha endret.

Vår Transportplan er også klar på at Bergensregionen trenger ett logistikk-knutepunkt. Det vil bidra til reduserte transportbehov og skape en mer bærekraftig utvikling. Et slik punkt bør ha kapasitet til å håndtere godstrafikk både fra sjø og fra jernbane, og det vil være en fordel med nærhet til flyplass. Jernbaneverket har fått i oppdrag å utforme en KVU for et logistikk-knutepunkt, og vi deltar aktiv i referansegruppen for prosjektet.

Bergen Næringsråd påvirker aktivt for at Vestlandets samferdselsprosjekter skal komme i fokus. I løpet av siste året har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltatt på tre av våre konferanser. Næringsrådet hadde også møteledelse og debatt med samferdselstoppene på Norges største transportkonferanse «Transport og logistikk» høsten 2014, kombinert med at Marit Warncke hadde innlegg om E39 Bergen-Stavanger.

Vår egen «Transport- og logistikkdag» hadde i 2014 fokus på fremtidens transport med intelligente transportsystemer. Vi vil arbeide videre med de muligheter app’er og elektronisk trafikkovervåkning gir for bedre fremkommelighet.

Gruppen har regelmessig møter med politikere lokalt og sentralt, samtidig som de ulike etater inviteres til gruppen. Alle de store utbyggingsprosjektene for vår region har blitt presentert i gruppen. Regionveisjef Helge Eidsnes besøker gruppen en gang per år for å gi oppdatering på regionens viktigste utbyggingsprosjekter.

Vår transportplan har følgende prioriterte prosjekter:

 • Ringveisystem i Bergen
 • E39 Bergen-Stavanger, inkl tog i fjordkryssingene
 • Bergenbanen 4 t, med utbygget Ringeriksbane og IC-tog Bergen-Voss
 • To øst-vest-veier: RV7 og E134
 • kt kollektivsatsing i Bergen (bybane og buss)

Gruppemedlemmer:

Dag Aksnes
Dag AksnesOBOS
Bjarne Ivar Wist
Bjarne Ivar WistCargonet
Siri Pettersen Strandenes
Siri Pettersen StrandenesNorges Handelshøyskole
Leif Arne Strømmen
Leif Arne StrømmenKuehle-Nagel
Øyvind Sunde
Øyvind SundeHøgskolen i Bergen
Gerdt Meyer
Gerdt MeyerKuehle-Nagel
Roger Harkestad
Roger HarkestadTide ASA
Jan Valeur
Jan ValeurBergen Taxi
Trond Tystad
Trond TystadOpus AS
Lars Stendal
Lars StendalJernbaneverket
Marit Petersen
Marit PetersenNSB AS
Dagfinn Neteland
Dagfinn NetelandNordea
Ole Johan Sagen
Ole Johan SagenArenagruppen Holding
Inge Tangerås
Inge TangeråsBergen Og Omegn Havnevesen
Aslak Sverdrup
Aslak SverdrupAvinor