Næringspolitikk

Bergen Næringsråd sin viktigste oppgave er å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning i tråd med behovene til våre medlemmer.

Gjennom de siste årene har vi styrket vår næringsaktivitet med økt satsing på kartlegginger, tettere kontakt mot de politiske partiene, og et stort antall politiske møter.

Det er styret i Bergen Næringsråd som legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte.

Det er kontakt med våre medlemmer som gir grunnlaget for de saker vi skal fremmet. Det skjer gjennom bedriftsbesøk, innspill fra enkeltmedlemmer og regelmessige medlemsundersøkelser. Sakene konkretiserer seg gjennom kronikker, høringsuttalelser, medieoppslag og direkte dialog med lokale og sentrale politikere og myndigheter.

Kartlegginger og høringsnotat

Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. Bergen Næringsråd har i 2014 utført følgende:

– Felles næringspolitisk undersøkelse om de viktigste sakene for næringslivet i Norge i 2014. Bergen Næringsråd ledet arbeidet med undersøkelsen på vegne av næringsforeningene i Norges seks største byer. Samferdsel, kompetanse og forutsigbare rammevilkår er bedriftenes høyest prioriterte saker.

– Analysen «Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet». Rapporten ga en oversikt på de største bedriftene på Vestlandet, og viste til at Vestlandet har en andel av landets verdiskaping i våre viktigste næringer som langt overstiger befolkningsandelen. Sterke næringsklynger er avhengige av lokomotiver, og disse bedriftene stimulerer til vekst og utvikling i hele næringslivet. Rapporten viser til at bedriftene leverer best med langsiktige eiere og forutsigbare rammevilkår.

– Rapport om «Ny bankregulering – konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet». Norge setter strengere krav til egenkapital for banker enn resten av EU, og det gir obligasjonsmarkedet og filialer av utenlandske banker et konkurransefortrinn mot norske banker. På sikt vil dette gjøre det vanskeligere for norske bedrifter å finansiere drift og investeringer.

– Kartlegging av IKT-bransjen i Hordaland. Den viser en vekst på nesten 10% de siste årene, og det er nå nærmere 5000 personer som jobber med IKT i regionen.

– Kvartalsvis undersøkelser om økonomisk status for bedriftene i regionen. Undersøkelsene er brukt i våre jevnlige møter med lokale og sentrale politikere

– Høringsuttalelser i en rekke politiske saker, fortrinnsvis konseptvalgsutredninger og kommunale- og fylkeskommunale planer.