Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Bergen Næringsråd var omtalt i nærmere 300 saker i media i 2014. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag. Vi har fått betydelig oppmerksomhet rundt våre kartlegginger, i tillegg til at mange utspill vi har kommet med innen samferdsel har fått mye omtale.

På hjemmesiden publiseres det ukentlig nyhetssaker. I tillegg til at det legges ut medlemsnyheter og kommentarartikler. Sakene spres via sosiale medier, noe som gjør at hjemmesiden har et godt besøk gjennom året.

Aktiviteten i sosiale medier øker. I 2014 har Bergen Næringsråd nesten doblet antall følgere på Facebook fra i underkant av 4000 til i overkant av 7000.

Twitter er den kanalen som er hyppigst brukt både gjennom den offisielle profilen og gjennom sterk deltakelse fra mange av Næringsrådets egne medarbeidere med personlige profiler. Kanalen er viktig for dialog med lokale og sentrale beslutningstakere, samt journalister, samarbeidspartnere, næringsliv og organisasjonsliv.

I 2014 har Bergen Næringsråd også opprettet en profil på Instagram og vi vil vurdere potensialet i denne kanalen som et supplement til aktiviteten i andre sosiale medier. Bergen Næringsråd har også bedriftsprofiler på LinkedIn og Flickr.

Kartlegginger, rapporter og analyser er nødvendige hjelpemidler til å få bred og objektiv informasjon som kan bidra til beslutninger i viktige næringssaker. I 2014 har vi utgitt følgende rapporter:

  • Plankartlegging for Bergensregionen 2030. På bakgrunn av en forventet vekst i folketallet i Hordaland inneholder kartleggingen et forslag til en masterplan for næringsaktører i bergensregionen.
  • Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet. Rapporten dokumenterer sammensetningen av eierskapet i bedriftene på Vestlandet sammenliknet med resten av landet. Rapporten beskriver hvilke rammebetingelser som er viktige for å sikre fremtidig verdiskaping på Vestlandet, samt hvordan beslutningsmyndighet og kompetansefunksjoner kan beholdes i bedriftene på Vestlandet.
  • IKT-kartlegging. Karleggingen viser at til tross for økt outsourcing er det vekst både i omsetning og antall ansatte i næringen. Kompetansearbeidsplasser og rådgivning er i vekst.
  • Rapport om konsekvenser av innføring av ny bankregulering. Rapporten viser at særskilte kapitalkrav for norske banker kan gi et økt verdiskapingstap for bedriftene på Vestlandet dersom en ny finanskrise inntreffer.
  • En revidert transportplan er utarbeidet med nye forslag til transportløsninger. De viktigste nye forslagene er et utbedret ringveisystem som inkluderer forslag til kollektivløsninger, samt forslag til ny bybanetrasé mot Fyllingsdalen og mot Åsane.
  • Finansbyen Bergen. Egen publikasjon om finansnæringen i Hordaland.
  • Det grønne skiftet – fornybarkonferansen 2014. Spesialutgave av Samspill.